روش های گره زدن کروات

بسیاری از افراد دوست دارند تا از روش درست گره زدن کراوات آگاه بشوند. در اینجا در چندین مرحله نحوه گره زدن کراوات را با کمک تصاویر به شما نشان می دهیم.

 

قدم اول:

 ابتدا لبه پهن کراوات را در سمت راست نگاه دارید و آن را حدود 30 سانتی متر پایینتر از لبه باریک کراوات بکشید.

 

قدم دوم:

همانند شکل، لبه پهن را از روی لبه باریک عبور بدهید و به زیر آن ببرید.

 

 قدم سوم:


یکبار دیگر لبه پهن را برروی قسمت جلوی لبه باریک کراوات بگذرانید.

 

 قدم چهارم:

انتهای آن را مانند شکل از حلقه ایجاد شده عبور بدهید.

 

قدم پنجم:

جلوی این گره شل را با انگشت سبابه خود نگه دارید و انتهای پهن کراوات را از زیر قسمت جلوی حلقه بگذرانید.

  

قدم ششم:

انگشت خود را بردارید و بادقت گره را محکم کنید. با نگه داشتن لبه باریک و جابجا کردن آن، گره کراوات را نسبت به یقه مرتب کنید.

 

QUICK CONTACTS